Работни проекти

   
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”
Проект „Твоят час”
№ BG05M2OP001-2.004-0004
Програма за Трансгранично сътрудничество по ИПП „България-Сърбия”
„Индивидуално развитие чрез окуражаване и подкрепа (ИДЕЯ)”
Проект № 2007CB16IPO006-2011-2-129
Европейска програма "Еразъм+"
„Придобиване на предприемачески умения в туризма - добавена стойност за реализация на трудовия пазар и възможност за самонаемане”
Национална програма ФАР 2006
Проект “Учебно - тренировъчен център за непрекъснато професионално обучение на възрастни”
   
Програма “Учене през целия живот”
Туризъм - умения и компетенции за бъдеща заетост (презентация)
Интелигентен европейски потребител (презентация)
- мобилност на учениците в Полша (презентация)
- мобилност на учениците в България (презентация)


Учебно-техническо средство за междупредметна връзка - иновативна техника за преподаване и учене в професионалното образование

- среща в България (презентация)
- среща в Чехия (презентация)
- среща в Турция (презентация)


Проекти 2001-2010 (презентация)
   
Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”
Проект “Създаване на съвременна учебна среда за практическо обучение на ученици”
   
Национална програма “Училището-територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
Проект “Униформата – единство в многообразието”
   
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Проект “Култура на свободното време”
   
Други проекти
Българо–австрийски образователен проект
Проект на Ротари клуб Кицбюел (Австрия) и Ротари клуб Монтана (България) за обмен на ученици

 

 
   
 
   


Име на проекта: Индивидуално развитие чрез окуражаване и подкрепа (ИДЕЯ)
Проект № 2007CB16IPO006-2011-2-129

 

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” – Монтана е бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ по проект ИДЕЯ - „Индивидуално развитие чрез окуражаване и подкрепа” по програма за Трансгранично сътрудничество „България-Сърбия”, съгласно Договор № 2007CB16IPO006-2011-2-129 на Министерството на регионалното развитие по Инструмента за присъединителна помощ (ИПП) на ЕС, Приоритетна ос 2.3 Действия „От хора за хора”. Проектът е на обща стойност 99 206,59 евро.

В одобреното проектно предложение ФСГ „Васил Левски” - Монтана е водеща организация, а партньор е Гимназия „Светозар Маркович” - Ниш, Сърбия.

Общата цел на проекта е да подобри личностното и социално развитие чрез стимулиране на социалното сътрудничество между ученици и учители от два гранични региона и да осъществи нови модели на обучение в училищата. Тя ще бъде постигната чрез осъществяване на следните специфични цели: 1) създаване на гъвкава училищна среда, отговаряща на потребностите на учениците и променящия се пазар на труда; 2) Подобряване на социалните умения на учениците и учителите в съответствие с повишаване на толерантността и взаимното разбиране и уважение; 3) Създаване на социална трансгранична мрежа между българско и сръбско училища с цел обогатяване на социалните практики и повишаване на капацитета на училищата да разрешават актуални проблеми.

Дейностите по проекта предвиждат извършване на анализ на социалните очаквания и потребности на учениците от девети клас, разработване на тренинг план и провеждане на тренинги. Учениците ще бъдат обучени в социални умения, като: умения за разрешаване на конфликти, комуникативни умения, лидерски умения, умения за презентиране. Предвиждат се трансгранични срещи в България и Сърбия, изграждане на трансгранични центрове в двете училища, за да се осигури устойчивост във времето.

Резултати от проекта: 1) Учители с обогатен капацитет да подготвят ученици за техния бъдещ професионален живот; 2) Осъществено трансгранично сътрудничество между две училища с цел намиране на решения на общи проблеми и осигуряване на социално и личностно развитие; 3) Увеличен брой на ученици с отлични знания в областта на социалните и личностни умения – придобити ключови умения; 4) Създадени трансгранични центрове за личностно и социално развитие и сътрудничество между ученици и учители; 5) Обагатен капацитет на две училища в стимулиране на личностоното и социално развитие; в управление на проекти, финансирани от Европейския съюз и в решаване на проблеми чрез създаденото партньорство.

Проектът стартира на 06.02. 2014 г., срокът за изпълнение на всички предвидени дейности е 12 месеца, а приключването е не по-късно от 05.02.2015 година. Управлението на проекта е предвидено да се осъществи от ФСГ „Васил Левски” - Монтана.

Анализ на социалните очаквания и потребности на учениците и учителите от ФСГ "Васил Левски" - Монтана и Гимназия "Светозар Маркович" - Ниш

Analysis of social expectations and necessities of students and teachers of Vasil Levski High-school of Finance and Economics, Montana and Svetozar Markovic Grammar school, Nis

 
   


Трансгранична среща в Монтана

В навечерието на предстоящите коледни и новогодишни празници Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – Монтана е домакин на Tрансгранична среща по проект „Индивидуално развитие чрез окуражаване и подкрепа“ (ИДЕЯ). Училището е водеща организация, а партньор в проектните дейности е Гимназия „Светозар Маркович“- Ниш, Сърбия.

В периода от 10 декември до 12 декември 2014 година 12 ученици, 8 преподаватели и управляващия екип на проекта от сръбска страна са посрещнати по стар български обичай с хляб и сол от учители и ученици от ФСГ „Васил Левски“ - Монтана.

С гордост ръководителят на проекта и директор на училището госпожа Теменужка Кисьова запозна партньорите с историята на най-старото професионално училище в Северозападна България, което е основано през далечната 1921 година. Посредством осъвременената си материална база, вече 93 години училището успешно пише своята педагогическа и професионална биография. Значимо място в нея намират дейностите на гимназията по редица европейски и международни проекти и програми, като част от тях е и проектът по програма за Трансгранично сътрудничество „България-Сърбия“, съгласно Договор№ 2007CB16IPO006-2011-2-129 на Министерството на регионалното развитие.

Презентациите по време на всички дейности от тридневната трансгранична среща са подготвени и представени от учениците и преподавателите на ФСГ „Васил Левски“ – Монтана, които са обучавани в постоянно и трайно социално сътрудничество помежду си, както и в развитие на успешни модели на сътрудничество с бизнеса, местните структури и родителската общност.

Създадените приятелства между участниците в трансграничните срещи продължават и по време на съвместните вечери, които са допълнени с богата и разнообразна музикална програма. Ученици от различни клубни форми- певчески и танцови формации, показаха своите възможности и дарби пред гостите от Ниш.

За организираните и проведени до момента обучения и тренинги, участниците в двете трансгранични срещи учители, ученици и екип по проекта получиха сертификати с този документ за работата си по проект „Индивидуално развитие чрез окуражаване и подкрепа“ (ИДЕЯ) 44 участници от двете партниращи училища допълниха портфейла от документи с още един, който ще има значение за тяхното кариерно развитие.

Екипът по проекта организира туристическа обиколка на града и региона, за да се запознаят гостите от Ниш с историческите и културни забележителности и да усетят духа и атмосферата на мястото, в което живеем. В ролята на гид бяха учениците от специалност „Организация на туризма и свободното време“ и техните учители.

 
   


Трансгранична среща в Ниш

Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ – Монтана е водеща организация в управлението на проект „Индивидуално развитие чрез окуражаване и подкрепа“ (ИДЕЯ). Партньор в проектните дейности на училището е Гимназия „Светозар Маркович“ - Ниш, Сърбия.

За реализиране на общата цел на проекта, която е подобряване личностното и социално развитие чрез стимулиране на социално сътрудничество между ученици и учители от двата гранични района, в периода 06.11.2014 г. - 08.11.2014 година е реализирана визита в партньорското училище. Екипът по проекта, осем учители от ФСГ „Васил Левски“ - Монтана и 12 ученици от десетите класове активно се включиха в проектните дейности.

Чрез изградените и функциониращи трансгранични центрове във ФСГ „Васил Левски“ - Монтана и гимназия „Светозар Маркович“ - Ниш се осъществява обучение и тренинги на ученици и учители от партниращите си училища.

По време на трансграничната среща се търсят пътища и начини, чрез които да се стимулира и повиши социалното сътрудничество между ученици и учители от двата гранични региона. Обект на внимание на педагогическата колегия е установяване и прилагане на нови модели на обучение в училище, които да спомогнат за повишаване на личностните и социални умения на учениците. По този начин младите хора ще притежават нови ключови умения, които ще ги подпомагат в бъдещото кариерно развитие и ще ги направят конкурентни на пазара на труда. Учениците са обучени в социални умения като: умения за разрешаване на конфликти; комуникативни умения; лидерски умения; умения за презентиране и представяне на продукти.

ФСГ „В. Левски“ – Монтана има опит в работата по различни проекти и национални програми. Реализирането на дейности по проект „Индивидуално развитие чрез окуражаване и подкрепа“ (ИДЕЯ) ще подпомогне и подкрепи работата на училищното ръководство по проект на МОН - „Самооценяване в професионалното образование“. При някои от критериите за оценка на професионалното образование ще се използват придобитите компетенции от учителите и учениците, които са взели участие в проведените тренинги и обучения.

Взаимните ползи от съвместната работа на двете училища са факт. По време на трансграничната среща се създадоха нови приятелства: между учителите, учениците, както и между останалите членове на училищните колективи. Екипът по проекта залага на това, че контактите продължават и тепърва ще търпят развитие във времето, като по този начин се постига устойчивост на проекта и мултиплициране на резултатите.

 
   
 
   


Тема на проекта: Придобиване на предприемачески умения в туризма - добавена стойност за реализация на трудовия пазар и възможност за самонаемане

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Целта на образователната мобилност е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повишава качеството на професионалното образование и обучение, да се поощряват иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа.

  ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е:

Усъвършенстване на придобитите до момента професионални умения чрез взаимодействие между образователните институции и производствената среда и внасянето на европейски похват в обучението за по-голяма конкурентноспособност на трудовия пазар.

  СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

 • Повишаване на професионалните компетенции в областта на предприемачеството и придобиване на качествено нови компетенции в областта на организацията и мениджмънта в туризма;
 • Придобиване на европейски, доказан опит;
 • Повишаване на конкурентноспособността в Обединена Европа;

Преки ползватели на проекта ще бъдат 20 ученици в етап на първоначално професионално образование на възраст 16-19 години /10 и 11 клас/ , обучаващи се във ФСГ „В. Левски“, гр. Монтана по специалност “Организация на туризма и свободното време“, „Икономика и мениджмънт“, „Банково дело“, „Бизнес администрация“,“ Електронна търговия“.

Практическото обучение ще се проведе в Португалия, Апулия, област Брага.
Партньор по проекта и организатор на практиката е Intercultural Association Mobility Friends (I.A.M.F.) – най-голямата организация за европейски проекти в Португалия. Мобилността ще бъде с продължителност 4 седмици и ще бъде проведена през м. юни – юли 2015 г.

  Информация за кандидатстване: тук

  Презентация

 
   
 
   


Тема на проекта: Учебно - тренировъчен център за непрекъснато професионално обучение на възрастни

Министерство на Труда и социалната политика
Национална Програма ФАР 2006
Програма BG 2006/018-343.10.01 -
“Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”

07.08.2009г. - Прессъобщение във връзка с приключило обучение на курсисти по професии "Готвач" и "Продавач-консултант"
07.08.2009г. - Презентация от първата пресконференция по проекта
31.08.2009г. - Презентация от втората пресконференция по проекта
27.11.2009г. - Прессъобщение от проведена кръгла маса
27.11.2009г. - Презентация от проведена кръгла маса

Конкретната цел на проекта е доразвиване на съществуващия училищен Учебно - тренировъчен център, в който ще бъдат обучени 51 безработни лица, 10 от които отпаднали ученици без професионална квалификация от средните училища в Северозападния регион – Монтана и съседните общини с висока безработица – Вълчедръм, Якимово, Медковец регистрирани в бюрата по труда. С този проект ще се създадат условия за увеличаване и подобряване квалификацията на безработните в целевия регион. Обучението ще се провежда в среда, близка до реалните производствени условия по професиите “Хлебар”, “Сладкар”, “Готвач” и “Продавач-консултант”. Ще бъде предоставена и възможност за провеждане на учебна практика в специализирано Професионално училище, каквото е ФСГ „В.Левски”- Монтана, в рамките на модерно оборудвани помещения, отговарящи на реалната производствена среда. Обучението ще бъде осъществено от ФСГ “В.Левски” по утвърдени учебни планове и ще приключи след успешно положени квалификационни изпити със Свидетелство за професионална квалификация. Съгласно условията на проекта по време на обучението си бенефициентите ще получават стипендия.
Продължителността на дейностите по проекта е 12 месеца.
Партньор по проекта е Търговско-промишлена палата – Монтана.

 
   
 
   


Тема на проекта: Създаване на съвременна учебна среда за практическо обучение на ученици

Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование”


По проект “Създаване на съвременна учебна среда за практическо обучение на ученици”, финансиран от Национална програма “Модернизиране на системата на професионалното образование” на Министерството на образованието и науката, предстои да бъде разширена и обновена учебно-производствената база на училището. Идеята на настоящия проект е продиктувана от необходимостта младите хора в начално професионално образование, които са придобили определени теоретични познания в областта на технологията на храната и ресторантьорството, да ги приложат на практика в реална производствена среда.
Със средства от програмата ще бъде закупено следното оборудване: газова печка с фурна на ток, скара, фритюрник, фурна за пици, тестомесачни машини, хладилно оборудване, пекарни. Допълващото съфинансиране ще бъде осигурено от фирма “Принцес Н” ООД, гр.Монтана, която е партньор по проекта. Гимназията има сключен едногодишен договор за практическо обучение на ученици с фирмата, съгласно който се осигуряват:
• 23 работни места за ученици от специалност “Кетъринг” в новоизградено, модерно оборудвано Предприятие за производство на месорастителни и растителни готови храни;
• 26 работни места за ученици от специалност “Кетъринг” в заведения за бързо хранене;
Подписаният договор гарантира настаняването на учениците на реални работни места за провеждане на производствената практика, а новото оборудване на училищните работилници ще даде възможност за провеждане на ефективна учебна практика в училище.

 
   
 
   


Тема на проекта: Униформата – единство в многообразието

Национална програма “Училището-територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”


Целта на проекта е въвеждане на на система от символи и възраждане на училищната традиция за носене на ученическа униформа и емблема на училището. Партньор е Училищното настоятелство, което участва във всички комисии и осигурява съфинансиране. Дейностите по проекта предвиждат изработване на униформа, състояща се от:
• сако, пола, блуза и фишу за момичета;
• сако, панталон, риза и вратовръзка за момчета;
• отличителен знак – емблема.
Предстои организиране и провеждане на тръжна процедура за избор на фирма-изпълнител.
Носенето на естетически красиви, елегантни и удобни ученически униформи ще стане белег на отличителност и представителност и ще засили усещането за принадлежност към гимназията.

 
горе       
   
 
   


Тема на проекта: Култура на свободното време

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.
Република България
Министерство на образованието и науката
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.2-01


Предвидените дейности по проекта обхващат всички ученици от Финансово-стопанска гимназия “Васил Левски” и дават възможност за целогодишното им ангажиране. Идеята е да се изучи фолклора на родния край, да се развият училищни формации /Вокална фолклорна формация, Танцова формация “Българка”, Модерен балет, Поп формация, Арт студио/ и като краен продукт да се реализира спектакъл-мюзикъл “Магия от Северозапада”.
Партньори по проекта са Училищното настоятелство и Сдружение с нестопанска цел “Младежки порив за бъдещето”.
Обща цел:
Обединяване на учениците от ФСГ ”В.Левски”, с дарби в словесното, песенното и танцовото изкуство, в ученически център за пълноценно осмисляне на свободното време и създаване на иновационен продукт мюзикъл “Магия от Северозапада”
Специфични цели:
• Откриване и развитие на ученици с изявени дарби;
• Създаване модели на общуване и умения за работа в екип;
• Изготвяне и представяне на мюзикъл “Магия от Северозапада”
• Популяризиране и мултиплициране на резултатите от проекта.

 
горе       
   
 
   


Тема на проекта: Българо–австрийски образователен проект

През 1992 година започва сътрудничеството между България и Австрия в сферата на реформиране на икономическото образование чрез т. нар. Българо-австрийски образователен проект.
Успешно бяха осъществени разнообразни дейности за подобряване на инфраструктурата и на качеството на образование в средните икономически училища и най-вече в петте пилотни училища в София, Монтана, Стара Загора, Бургас и Варна. На първо място беше въведен нов Учебен план, включващ обучение чрез “Учебно–тренировъчна фирма”. В резултат от това вече няколко хиляди ученици завършиха образование по австрийски модел, т.е. по учебния план за специалността “Икономика и мениджмънт”. Декретът на австрийското министерство на образованието, който те получават, удостоверява завършената от тях училищна степен.
Изключителните резултати от сътрудничеството между България и Австрия дадоха тласък за осъществяването на проекта ECO NET, чиято цел е да подпомогне създаването и дейността на учебно-тренировъчните фирми в Югоизточна европа и от 2001 година в рамките на този проект беше поставено началото на партньорство с Албания и Румъния.
Първата учебно–тренировъчна фирма във ФСГ “Васил Левски” е създадена през 1996 година като през тази форма на обучение са преминали над 380 ученика. От 2004/2005 уч. година е въведена и нова специалност “Предприемачество и мениджмънт” чрез която учениците могат също да се докоснат до работата в УТФ.
Учебно–тренировъчната фирма е симулирано, виртуално, фиктивно копие на реална фирма, в която учениците сами могат да извършват и тренират всички дейности на реалната фирма с изключение на реални пари, продукция или услуги. Обучението се извършва в учебно–тренировъчен център в училището – помещение, оборудвано и обзаведено с подходящи мебели и техника за извършване на търговско – икономически операции, симулиращи дейността на предприятие от реалната стопанска практика. Всяка година учениците участват на национални и международни панаири на учебно–тренировъчните фирми, които им дават възможност за лични и делови контакти с партньори от страната и чужбина.
Чрез обучение в УТФ учениците придобиват ключови квалификации като умение за работа в екип, мрежово мислене, езикова компетентност изграждащи у учениците професонална мобилност и гъвкавост – изискване на международния пазар на труда.

 
горе       
   

 
   


Тема на проекта: Проект на Ротари клуб Кицбюел (Австрия) и Ротари клуб Монтана (България) за обмен на ученици

Цел на проекта: Подпоматането на взаимното разбирателство на младежите от Западна, Средна, Източна и Югоизточна Европа, чрез организирането на обмен на ученици от:

 

Проектът

 • Предлага на младежите възможността да добият представа относно икономическите, социалните и културни структури в държавата партньор;
 • Лансира взаимното разбирателство между участниците от двете страни;
 • Задълбочава социалния им ангажимент;

Обменът през тази учебна година беше осъществен от 12 до 23 юни 2007 г. Участие взеха 26 ученика от ФСГ “Васил Левски” – Монтана, от специалностите “Икономика и мениджмънт” и “Предприемачество и мениджмънт, Х и ХІ клас.

 

По време на престоя в Кицбюел (Австрия) учениците имаха възможността да:

 • практикуват и усъвършенстват знанията иуменията по немски и английски език;
 • се опознаят и сближат с ученици от Западна Еевропа;
 • се запознаят с образователната система, материално-техническата база, формите и методи на обучение в Търговска академия Кицбюел;
 • придобият нови знания за икономиката, културата, историята и начина на живот в партниращата страна;
 • се приобщят към единните Европейски ценности.

 

Целите на проекта бяха осъществени чрез:

 
горе       
 
   
       
 
  За ФСПГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  MS Outlook live
  Прием
  Галерия
 
       
 
     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана