проект № 2019-1-BG01-KA102-061853
Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха
   

Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – Монтана осъществи в консорциум проект „Професионална практика в търговията и икономиката – първи стъпки към успеха“ 2019-1-BG01-KA102-061853. Проектът предвижда осъществяването на работни стажове и практики за ученици, изучаващи икономически специалности от 3 гимназии в страната. Стажовете се провеждат с официалното съдействие и партньорство на Asociacion Mundus в гр. Сарагоса, Испания.

В практиките участваха 45 ученици, възпитаници на ТГ „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора, ПГИ „Г.С. Раковски“ - Ямбол и ФСПГ „В. Левски“ - Монтана, както и придружаващите ги шестима командировани учители.

Областите за усъвършенстване и основните сфери, в които консорциумът цели повишаване на качеството чрез планираните дейности за образователна мобилност са:

 • Да осигури възможност за практическо обучение в реална работна среда за учениците обучаващи се в икономически професионални направления, с оглед повишаване на качеството на практическата подготовка на учащите в ПОО.
 • Да развие по-високо ниво на конкурентност при участващите учебни институции, въвеждайки прилагането на европейско измерение в образователния процес и стандартите за валидиране на обучението.
 • Да разработи трайно сътрудничество за трансфер на добри практики между частния и държавния образователни сектори.
 • Да подпомогне учениците да затвърдят наученото до момента на теория в училище, като усвоят основни пратически аспекти в изучаваните професии чрез първи работен опит в чужбина.
 • Да стимулира по-високи постижения в образованието чрез регулярна международна дейност в представените гимназии.

Проектът цели преодоляване на предизвикателствата и трудностите, които срещат учебните институции свързани с недостатъчно часове за практическо обучение в профилираните икономически специалности, недостатъчно развитата международна дейност в училищата, както и ограничената комуникация и взаимодействие с бизнес средите. Участниците ще придобият нови знания и умения в икономическите дисциплини, като това ще бъде предпоставка за повишена конкурентноспособност и адаптивност към трудовия пазар. Проектът ще способства по-активното прилагане на практически задания в икономическите гимназии като цяло и това ще доведе до по- улеснен преход на учениците от образователната институция към професионална реализация. Освен това, инициативата ще допринесе за повишаване на капацитета и привлекателността на икономическите гимназии, посредством внасяне на европейско измерение и стандарти в обучителните процеси и при валидирането на знания, като по този начин цялостно ще се насърчи интереса към ПОО в България.

Очакваните резултати за участниците са:

 • надграждане и подобиване на професионални познания в областта на микро и макро икономиката, търговията, икономическата информатика и бизнес администрацията;
 • проучване на организационната и управленска структура на фирмата, стандартите в бизнес отношенията, международната и онлайн търговия;
 • поощряване на понататъчно професионално ориентиране и реализация, както и кариерно развитие благодарение на стажа;
 • чрез пребиваването в чужбина ще се обогатят и личностните умения на обучаемите на фона на придобития международен опит;
 • развиване на социални компетенции и лидерски качества, трениране на умения за работа в екип и такива за планиране и качествено изпълняване на работни задания в професията.

Осъществената практика в реална работна среда лансира подобряването на езиковите умения на участниците и способностите им за общуване и комуникация на английски език в работна обстановка – познания фокусирани върху специфичната професионална област, а именно администрация и управление, международна търговия и работа с клиенти. Не на последно място, чрез практиката се цели подобряване цялостното трудово поведение и дисциплина при участниците.

Основните цели на проекта предвиждат:

 • подпомогане на учениците да затвърдят наученото до момента на теория в училище, чрез усвояване на основни практически аспекти в направленията Икономика и Търговия чрез работен опит в чужбина;
 • осигуряване на възможност за обучение в международна среда за учениците, с оглед задоволяването на високите амбиции и стремежа им за развитие в избраната икономическа професия;
 • адекватна целенасоченост на професионалното обучение по Икономика и Търговия в синхрон с реалните изисквания на работодателите и потребностите на трудовия пазар, чрез устойчиви партньорства между образователните институции и бизнеса;
 • установяване на трайно сътрудничество за трансфер на добри практики в сектор ПОО, във връзка с целенасоченото кариерно ориентиране в икономическите професионални направления, като по този начин стане реална предпоставка за улесняването на преходните процеси от образователната система към пазара на труда;
 • гарантиране на високи постижения в образованието чрез регулярна международна дейност в представените гимназии;

Проектът подпомага по-активното прилагане на практически задания в икономическите гимназии като цяло, което води до по-лесен преход на учениците към реализация, отговаряща на техните амбиции и очаквания. В резултат на проектните дейности се постига усъвършенстване на основни практически умения при участниците и се стимулира целенасоченото професионално обучение по Икономика и Търговия, във връзка с качествено кариерно ориентиране и интеграция на кадри на пазара на труда. Придобитите нови знания и умения в икономическите дисциплини са предпоставка за повишена конкурентноспособност на учащите и гарантират техния успешен старт след завършване на средно образование.

Инициативата допринася за нарастване на капацитета на гимназиите за сътрудничество с работодатели, както и разширяване сферата на дейности на международно ниво, с цел цялостното повишаване на качеството в сектора на ПОО. По време на проекта учениците проучват организационната и управленска структура на фирмата, стандартите в международната търговия, такива за внос и износ от и в държави членки на ЕС, практикуват административна дейност, работа с бази данни и информационни продукти, развиват умения за планиране и качествено изпълняване на работни задания в професията, постигнат бърз напредък при разбирането на основни понятия в съответните професионални направления.

Проведената практика в чужбина усъвършенства езиковите умения на участниците и способностите им за общуване на английски език в работна обстановка. Участниците се научават да работят в екип и да комуникират с длъжностни лица и работодатели, добиват увереност относно дейностите, които биха могли да изпълняват на бъдещите си работни места. Постига се надграждане и на личностните им качества, както и удовлетворение относно амбициите им за реализация след завършване на средно образование, било на трудовия пазар или при продължаване обучението им във ВУЗ.

Благодарение на осъществената практика в реална работна среда, конкретните резултати, които ще бъдат постигнати са:

 • Придобити нови знания и умения относно изучаваните професионални направления, следователно по-добра пригодност за заетост след завършване на средно образование;
 • По-добра конкурентноспособност и подобрени перспективи за професионална реализация, благодарение на международното сертифициране на придобитите знания, умения и компетенции;
 • Повишено желание за реализация в професията, благодарение на подобряването на капацитета за участие в работни процеси в международен аспект при участниците и в следстие на придобитият работен опит.

Резултатите от проекта ще са ясно измерими посредством постиженията, които учениците ще демонстрират в училище през последващата учебна година, както и чрез броя на учениците постъпили във ВУЗ или реализирали се в професията, непосредствено след завършване на средно образование.

Презентация по проекта

 
 
   
       
 
  За ФСПГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  MS Outlook live
  Прием
  Галерия
 
       
 
     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана