проект № BG05M2OP001-5.001-0001
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
   

Бенефициент - Министерство на образованието и науката

Обща стойност: 109 562 541,93 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

НАЧАЛО: 12.02.2021 г.

КРАЙ: 31.12.2023 г.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

>>>Информация по проекта<<<

>>>Информационна система<<<

>>>Указания по проекта<<<

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Предоставени са: 11 лаптопа за педагогически специалисти, 37 лаптопа за ученици и 1 универсален шкаф за зареждане на преносими компютри.

Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

През учебната 2022/2023 г. са проведени обучения с продължителност 20 учебни часа на 26 ученици по предметите: български език и литература; физика и астрономия и математика.

През учебната 2023/2024 г. са проведени обучения по български език и литература с продължителност 20 учебни часа на 36 ученици от VIII, IX, X и XII клас.

Тренинги по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

В изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., в периода от 23.10.2023 г. до 23.11.2023 г. се осъществиха тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето с продължителност от 4 астрономически часа във всички паралелки от VIII до XII клас на Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – Монтана.

В провеждането на тренингите класните ръководители бяха консултирани и подпомогнати от двама външни специалисти Любомир Антонов и Ангел Качамачков.

 
 
   
       
 
  За ФСПГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  MS Outlook live
  Прием
  Галерия
 
       
 
     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана