Е-дневник          
 
   


Ученически практики

   

 

 
     
   


26 март 2018 г.

Двадесет и осем ученици от Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски” – Монтана ще бъдат включени в Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“. Проектът подкрепя практическото обучение на ученици от професионалните гимназии чрез допълнителни дейности в реална работна среда. Основната му цел е да повиши броя на учениците в професионалните училища и да обвърже образованието с пазара на труда.

„Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 
     
   


16 март 2015 г.

За още 44 ученици от ФСГ „Васил Левски“ – Монтана приключи успешно работата по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“. За всички тях преките им наставници дадоха висока оценка по показатели като: работа в екип; отговорност, самоконтрол, самодисциплина; комуникативност; експедитивност и работа при кратки срокове; професионални умения и други. Съгласно предварително сключения договор учениците ще получат и полагащото се заплащане за положените усилия и удовлетвореност от своето представяне.

 
   
 
   


6 февруари 2015 г.

Първите петнадесет ученици от 12 класове на спец. „Електронна търговия“ и „Бизнес администрация“ получиха своя Сертификат за успешна работа по проект „Ученически практики“. Оценката за придобитите практически умения бе поставена от наставниците-представители на обучаващите организации, с които ФСГ „Васил Левски“ – Монтана има сключени договори. Чрез ежедневния контрол във връзка с изпълнението на поставените задачи и дейности от страна на учениците и съгласно утвърдените показатели в картата за оценка на практиката всеки участник в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“ получи личната си оценка в зависимост от положените усилия и проявена отговорност.

 
     
   


22 декември 2014 г.

Продължава интересът на учениците от ФСГ „Васил Левски“ – Монтана за участие в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
От началото на 2015 година още 15 ученици от специалности: „Бизнес администрация“, „Организация на туризма и свободното време“ и „Банково дело“ ще провеждат своето практическо обучение в партньорски фирми от региона, с които училището има сключени договори. За една част от учениците проектните дейности стартират в началото на месец януари 2015 г, а друга част започват своята ученическа практика през месец февруари 2015 г.

 
   
 
   


5 декември 2014 г.

През учебната 2014/2015 година екип преподаватели и ученици от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” – Монтана участват в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Основната цел на проекта е да се подобри качеството на професионалното образование и обучение чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на професионалното образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда.
Към 01.12.2014 година екипът по проекта е сключил договори с шест партньорски фирми от региона. Към момента деветдесет и двама ученици от специалностите: „Икономика и мениджмънт“, „Банково дело“, „Бизнес администрация“, „Организация на туризма и свободното време“ и „Кетъринг“ са сключили договори и са включени в проектните дейности. Наставниците от обучаващите фирми имат богат професионален опит и желание за съвместна работа с учениците. Практическите професионалните компетенции на учениците ще се дообогатят благодарение на професионализма и споделения опит.

 
     
   


4 април 2014 г.

Екипът по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“ изразява своето задоволство от успешната работа по проекта от всички лица, участващи в различните проектни дейности.
До 30 март 2014 г. своята практика завършиха 41 момичета и момчета от специалности: „Икономика и мениджмънт”, „Банково дело”, „ Организация на туризма и свободното време” и „Кетъринг”.
Всички защитиха достойно името на училището, което е с традиции в професионалното обучение.
Наставниците и ръководителите на фирмите, където практикуваха учениците-стажанти, изказват своето задоволство от усърдието, трудолюбието, ангажираното отношение и знанията, които притежават и демонстрират нашите възпитаници при изпълнение на поставените задачи.
Работата по проекта даде шанс на учениците, в реални работни условия, да приложат наученото в училище и да обогатят опита си, под вещото ръководство на наставниците.
Практиката бе особено полезна за момичетата, които сега завършват своето средно професионално образование. Те успяха да усетят атмосферата на трудовия колектив, изпълнението на поставените задачи със срокове, дейности с кратки срокове и твърде отговорни. Натрупаният собствен опит ще им помогне по-лесно да се адаптират при бъдещата им реализация на трудовия пазар.
Практиката също е много полезна и за учениците от Х и ХІ клас, защото чрез нея те повишават качеството на своята професионална подготовка.

Галерия със снимки

 
   
 
   


2 декември 2013 г.

От 1 ноември 2013 година съгласно утвърдения график за провеждане на ученическите практики започват своите дейности 41 ученици-стажанти, които са от специалности:. „Икономика и мениджмънт”, „Електронна търговия” , „Банково дело” , „Организация на туризма и свободното време” и „Кетъринг”.
Поради големия интерес към провеждане на практическото обучение в реална работна среда през тази учебна година броят на договорите, сключени с работодателите е значително по-голям.
Работата по този проект дава възможност на участниците да доразвиват, обогатяват и придобият професионални компетенции, които ще им осигурят бъдеща професионална реализация на трудовия пазар в избраното от тях професионално направление.

Галерия със снимки

 
   
 
   


9 ноември 2013 г.

За втора учебна година ученици от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” – Монтана участват в работата по проект „Ученически практики”, Договор № BG05PO001-3.3.07.0001. Същият се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
За извършване подбор на ученици-стажанти е необходимо да се подаде заявление в секретариата на училището.
По предварително утвърдени критерии се прави подбор и класиране на кандидатите за стажуване.
Екипът по проекта периодично провежда срещи с работодателите, наставниците и учениците-стажанти. По този начин се отчита постигнатия напредък от учениците, обсъждат се и въпроси, свързани с реализирането на дейностите по проекта.

Галерия със снимки

 
горе       
   
 
   


5 октомври 2013 г.

За втора поредна година възпитаници на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски” – Монтана ще участват в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и е съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Проектът има за цел да подобри качеството на професионалното образование и обучение чрез усъвършенстване на практическото обучение на учениците от системата на професионалното образование и обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда.
Предстоят ни срещи с работодатели и рекламна кампания за представяне на проекта пред родители и ученици от гимназията.
Искрено се надяваме, че партньорството ни с фирмите-партньори от миналата година ще продължи и ще се разширява, защото това ще позволи на учениците да придобият реален опит в професиите, за които се подготвят.

Галерия със снимки

 
горе       
 
   
       
 
  За ФСПГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  MS Outlook live
  Прием
  Галерия
 
       
 
     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана