Е-дневник    
 
     
   

Обучение на 23 педагогически специалисти от Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – Монтана по проект BG05M2OP001-2.010-0001

       
 
  За ФСГ
  История
  Преподаватели
  Настоятелство
  За контакти
 
     
 
  Полезно
  Седмична програма
  Електронен дневник
  MS Outlook live
  Прием
  Галерия
 
       
 
 

От 29.06.2019 г. до 01.07.2019 г. 23 педагогически специалисти от ФСПГ „Васил Левски“ – Монтана взеха участие в обучение на тема: „Психология на общуването в образователна среда“, с лектор. проф. д.пс.н Йоана Янкулова по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по Дейност1. В структурно отношение програмата съдържа три модула - по 8 часа за всеки модул, като на всеки един от тях се присъжда по 1 кредит.

Обучението завърши с тест за оценка и обратна връзка. В дистанционен формат и след допълнителни консултации ще се изготви проект по индивидуално възложени задачи. За своето участие в обучението всеки участник получи сертификат.

     
 
  © 2007 ФСГ "Васил Левски" - Монтана